$article->name

Príspevok na pohreb

Uplatnenie príspevku na pohreb

Príspevok na pohreb predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zosnulého.

Výška príspevku je 79,67€.

Príspevok na pohreb

Tento príspevok sa vypláca len raz a nárokovať si oň môžete maximálne do 1 roka od úmrtia zosnulého.

Uplatnenie príspevku na pohreb

Žiadosť vydáva matričný úrad príslušného mestského alebo obecného úradu, v mieste úmrtia. Naša pohrebná služba OKENKA túto žiadosť za Vás vybaví zdarma. Žiadosť sa podáva v mieste trvalého bydliska zosnulého, na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

K žiadosti sa prikladá:

- úmrtný list (originál + fotokópia)

- faktúra o nákladoch vynaložených na pohreb oprávnenou osobou (originál + fotokópia)

- ​občiansky preukaz žiadateľa

 

Žiadateľ príspevku na pohreb musí byť zároveň aj osoba ktorá zabezpečovala pohreb a ktorej vznikli náklady spojené s pohrebom.

Pohrebná služba OKENKA je tu pre Vás 24 hodín denne a 365 dní v roku, nájdete nás na Cintorínskej ulici č.12, v Nitre. 

  • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
  • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
  • IČO: 47387874
  • DIČ: 2023849080
  • Účet: 2943010051/1100
  • Klokoč 1, 962 25
  • info@kvalitnesluzby.sk

  • Okr. súd Banská Bystrica,
    odd. Sro, vl. č. 24823/S